Language: |

رویارویی با افسردگی • 

افسردگی به تباهی انگیزه و انرژی شما می انجامد. افسردگی عبارت است از غم و اندوه توأم با احساساتی مانند خشم، ترس و احساس گناه. افسردگی تجربه ای بسیار ناگوار است اما به خودی خود مشکل نیست.
در واقع افسردگی نوعی علامت هشدار است که ضرورت ایجاد تغییراتی در شخصیت و شرایط زندگی فرد را یادآوری می کند.


ما برای کمک به شما توانایی و آمادگی کامل داریم. در کارگاه های مدیریت افسردگی ما شرکت کنید

:در این کارگاه
  • تغییر باورها.
  • تغییر رفتار و عادت ها.
  • تغییر شیوه زندگی.
  • درک بهتر واقعیت ها.
  • کلاس های یوگا.
  • تسلط بیشتر بر نفس.
  • پنج شیوه تن آرامی.
Copyright© 2020, Payammehr Psychology and Counselling Center, All rights reserved.
Home | Login | Sitemap