Language: |

اعتماد به نفس خود را بازیابید • 

مجموعة آموخته ها، اعتقادات و ارزش های هر فرد شخصیت وی را تشکیل می دهند. اعتماد به نفس عبارت است از احساس اطمینان و رضایت فرد از شخصیت خویش.

اعتماد به نفس به دست آوردنی و تنها راه برای دستیابی به آن موفقیت در اِعمال تغییرات شخصیتی در موارد ضروری است.


ما برای کمک به شما توانایی و آمادگی کامل داریم. در کارگاه های اعتماد به نفس ما شرکت کنید

:در این کارگاه
  • چگونه احساسات خود را بیان کنید.
  • چگونه مثبت اندیش باشید.
  • مهارت های غلبه بر خجالت.
  • دوستان بیشتر و روابط نیرومندتر.
  • تغییرشخصیت.
Copyright© 2021, Payammehr Psychology and Counselling Center, All rights reserved.
Home | Login | Sitemap