Language: |
این مرکز مشاوره در سال ۱۳۷۸ زیر نظر سازمان ملی جوانان و نظام روانشناسی ایران، توسط دکتر ساعد احمدی تاسیس گردید. همچنین ایشان مدیریت این مرکز را نیز به عهده دارند.خدمات مرکز

روی هر مورد کلیک کنید تا توضیحات کامل را مشاهده نمایید:
 • مدیریت استرس
  در مدیریت استرس شما می آموزید که چگونه بر روان خود مسلط شوید و بر افکار، احساسات، برنامه های زندگی، محیط پیرامون و شیوة رویارویی با مشکلات خود مدیریت...
 • رویارویی با اضطراب
  برای مقابله با اضطراب نخست می بایست از چگونگی پاسخ بدن به استرس آگاهی یابیم. پاسخ طبیعی بدن انسان هنگام رویارویی با استرس را می توان در سه مرحله بررسی کرد...
 • رویارویی با افسردگی
  افسردگی به تباهی انگیزه و انرژی شما می انجامد. افسردگی عبارت است از غم و اندوه توأم با احساساتی مانند خشم، ترس و احساس گناه. افسردگی تجربه ای بسیار ناگوار است...
 • برنامه ازدواج سالم
  برنامه ازدواج سالم زوج های جوان را در دستیابی به اهداف ازدواج یاری می کند. برنامه آموزشی این کارگاه در جهت افزایش مهارت های زوجین در برقراری رابطه ای ...
 • اعتماد به نفس خود را بازیابید
  مجموعه آموخته ها، اعتقادات و ارزش های هر فرد شخصیت وی را تشکیل می دهند. اعتماد به نفس عبارت است از احساس اطمینان و رضایت فرد از شخصیت خویش. اعتماد به نفس ...
Copyright© 2020, Payammehr Psychology and Counselling Center, All rights reserved.
Home | Login | Sitemap