Language: |

برنامه ازدواج سالم • 

برنامه ازدواج سالم زوج های جوان را در دستیابی به اهداف ازدواج یاری می کند. برنامه آموزشی این کارگاه در جهت افزایش مهارت های زوجین در برقراری رابطه ای نیرومند و رضایت بخش با تکیه بر توانایی های موجود هر یک از آنها طراحی شده است.


ما برای کمک به شما توانایی و آمادگی کامل داریم. در کارگاه های مدیریت خانواده ما شرکت کنید

:در این کارگاه
  • ارتباط مؤثرتر.
  • کاهش تنش در خانواده.
  • شیرین تر کردن اوقات در کنار هم.
  • درک بهتر یکدیگر.
  • چگونگی پیشگیری از مشاجره.
  • مهارت های حل مشکلات.
  • احساس نیرومندتر کارِ گروهی.
Copyright© 2020, Payammehr Psychology and Counselling Center, All rights reserved.
Home | Login | Sitemap